Seks Telefon

REGULAMIN I POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 1
Postanowienia ogólne
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”) są podstawą do prowadzenia przez Organizatora Serwisu będącego dodatkowym świadczeniem do usługi telekomunikacyjnej stanowiącej usługę o podwyższonej opłacie, realizowanej przez operatorów telekomunikacyjnych, polegającej na prowadzeniu rozmów o tematyce towarzyskiej za pomocą połączenia telefonicznego z numerem Premium Calls / IVR (zwanego dalej „Serwis”).
2. Serwis obsługiwany jest przez Organizatora tj. GO ON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Fletniowa 2B/1 zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000240614, strona internetowa: www.go-on.pl (zwana dalej „Organizatorem”). Serwis prowadzony przez Organizatora stanowi dodatkowe świadczenie do usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie realizowanej przez operatorów telekomunikacyjnych na rzecz osób korzystających z Serwisu („Użytkownik”). Organizator nie świadczy na rzecz Użytkowników żadnych usług i nie pobiera z tego tytułu od Użytkowników żadnych opłat. Opłaty za korzystanie z Serwisu jako dodatkowego świadczenia do usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie realizowanej przez operatorów telekomunikacyjnych pobierane są wyłącznie przez operatorów telekomunikacyjnych, jako dostawców usługi o podwyższonej opłacie.
3. Serwis prowadzony jest na terenie Polski.
4. Użytkownik zobowiązany jest przed przystąpieniem skorzystania z Serwisu do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. Użytkownik korzystający z Serwisu wyraża zgodę na zastosowanie postanowień Regulaminu. Użytkownik zobowiązany jest przed przystąpieniem do korzystania z Serwisu do zapoznania się z Polityką Prywatności Organizatora.
5. Serwis przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Użytkownikiem Serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telekomunikacyjnego.
6. Osobom niepełnoletnim, poniżej 18 roku życia zabrania się korzystania z Serwisu. Przystąpienie do korzystania z Serwisu przez Użytkownika jest dobrowolne.
7. W celu ochrony osób niepełnoletnich przed treściami dla osób dorosłych Organizator informuje o konieczności zablokowania numeru będącego w posiadaniu osoby niepełnoletniej na numery Premium Calls / IVR.
8. Użytkownik oświadcza, iż jeżeli kiedykolwiek dane przekazywane przez Użytkownika Organizatorowi będą stanowiły dane objęte zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 z póź. zm.), Uczestnik poprzez przystąpienie do korzystania z Serwisu i akceptację Regulaminu, wyraża zgodę na przetwarzania przez Organizatora w jego siedzibie, jako administratora przekazywanych dobrowolnie przez Użytkownika danych osobowych w celach związanych z jego uczestnictwem w Serwisie, w tym Użytkownik korzystający z Serwisu za pomocą telefonu komórkowego, wyraża zgodę na otrzymywanie w ramach korzystania z Serwisu w ramach prenumeraty bezpłatnych wiadomości SMS dotyczących serwisów Organizatora o tematyce ezoterycznej. Oświadcza, iż ma wiedzę że w każdej chwili przysługuje mu prawo dostępu i wglądu do danych osobowych, żądania ich usunięcia, wstrzymania ich przetwarzania, poprawienia, uzupełnienia, sprostowania.
9. Użytkownik ma prawo bez żadnych dodatkowych opłat i wymogów, w każdym czasie przerwać korzystanie z Serwisu, w tym zrezygnować z prenumeraty, lub rozpocząć korzystanie z niego na nowo. Jednorazowy czas połączenia z Serwisem za pośrednictwem numerów IVR *7X XX XX wynosi maksymalnie do 30 minut, a za pośrednictwem numerów Premium Calls 0-708 XXX XXX wynosi maksymalnie do 30 minut. Po upływie tego czasu Użytkownik zostaje automatycznie rozłączony z Serwisem. Aby kontynuować korzystanie z Serwisu należy dokonać ponownego połączenia z numerem Premium Calls / IVR, zgodnie z § 2 ust. 4 Regulaminu. Na długość połączenia z Serwisem składa się czas od połączenia z Serwisem, w tym wybór dostępnych opcji Serwisu.
10. Użytkownik zobowiązany jest nie korzystać z telefonu bez wiedzy i zgody właściciela numeru telefonu.
11. Numer telefonu Użytkownika zostaje zamieszczony przez Organizatora w jego systemie komputerowym, na co Użytkownik wyraża przy niniejszym zgodę na potrzeby korzystania z Serwisu. Użytkownik pozostaje dla Organizatora anonimowy, identyfikowany jest wyłącznie poprzez numer telefonu.
§ 2
Korzystanie z Serwisu
1. Celem Serwisu jest umożliwienie Użytkownikom wzięcia udziału w rozmowie o tematyce towarzyskiej za pomocą wykonania połączenia telefonicznego numerem Premium Calls / IVR stanowiącego dodatkowe świadczenie do usługi o podwyższonej opłacie realizowanej przez operatorów telekomunikacyjnych.
2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator to: w przypadku numerów IVR *7X XX XX posiadanie aktywnej karty sim w sieci operatora telefonii komórkowej działającego na terytorium Polski lub posiadanie aktywnego abonamentu telefonii stacjonarnej w przypadku numerów Premium Calls 0-708 XXX XXX.
3. Serwis jest dostępny w sieciach polskich operatorów komórkowych (T-Mobile, Plus, Orange, Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym) w przypadku numerów IVR *7X XX XX oraz telefonii stacjonarnej w przypadku numerów Premium Calls 0-708 XXX XXX.
4. Użytkownik, który chce rozpocząć rozmowę w ramach Serwisu wykonuje połączenie na jeden z numerów telefonu Premium Calls / IVR, podany w treści materiałów reklamowych dotyczących Serwisu.
Opłata za każdą rozpoczętą minutę połączenia z numerem Premium Calls / IVR 708-6XX-XXX wynosi: 3,46 zł netto / 4,26 zł brutto / IVR 708-7XX-XXX wynosi: 4,00 zł netto / 4,92 zł brutto i pobierana jest wyłącznie przez operatorów telekomunikacyjnych jako dostawców usługi telekomunikacyjnej o podwyższonej opłacie. Opłaty pobierane są w drodze obciążenia rachunku telefonicznego Użytkownika (w przypadku telefonu na abonament) albo potrącenia opłat z konta Użytkownika (w przypadku telefonu na kartę prepaid).
4. Do korzystania z Serwisu nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe pobierane przez operatorów telekomunikacyjnych.
5. Wszelkie komunikaty (informacje) otrzymywane przez Użytkownika w ramach Serwisu mają formę niezobowiązujących rozmów na tematy towarzyskie, mogą być całkowicie fikcyjne i nie mają charakteru specjalistycznych porad. Nie stanowią też żadnych deklaracji ani wiążących oświadczeń woli.
6. Organizator podkreśla, że zarówno zdjęcia, nagrania video jak i opisy osób obsługujących Serwis podawane w reklamach, informacjach o serwisach lub w trakcie prowadzonej rozmowy mogą być fikcyjne i mogą nie mieć odzwierciedlenia w rzeczywistości. Wszelkie publikowane lub rozpowszechniane w inny sposób w ramach Serwisu materiały reklamowe nie stanowią oferty w rozumieniu polskiego kodeksu prawa cywilnego.
7. Serwis jest dostępny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
8. Użytkownik zobowiązuje się w trakcie połączenia z Serwisem nie używać sformułowań, które obrażałyby uczucia religijne, stanowiłyby lub mogłyby być uznane za groźbę osobom lub mieniu, lub zawierały słownictwo, które powszechnie uznane jest za obraźliwe i naruszające dobre obyczaje. Użytkownik zobowiązuje się nie używać sformułować, które ze względu na swoją treść lub formę mogą narażać na potencjalne niebezpieczeństwo moralne lub które będą w swojej treści gorszące, a ponadto które zawierają treści rasistowskie lub pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficznych związanych z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem.
9. Użytkownik ma prawo w każdym czasie bezpłatnie przerwać korzystanie z Serwisu lub rozpocząć korzystanie z niego na nowo, według własnego uznania.
10. Użytkownik i Organizator oświadczają, iż za pośrednictwem Serwisu nie będą rozpowszechniać jakichkolwiek treści o bezprawnym charakterze.
§ 3
Obowiązki i odpowiedzialność Konsultantów
1. Konsultantem/konsultantką może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
2. Konsultant/konsultantka nie może oferować usług, które naruszają jakiekolwiek obowiązujące przepisy prawne lub prawa osób trzecich. Organizator nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
3. Konsultant/konsultantka nie może przekazywać Użytkownikom serwisu prywatnych numerów telefonów, jak również nie może umawiać się z Użytkownikami serwisu na prywatne spotkania w celu świadczenia usługi objętej Serwisem.
§ 4
Postanowienia końcowe
1. Organizator dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www. reg2.pl w sposób umożliwiający pozyskanie przez Użytkownika i odtwarzania treści Regulaminu oraz w siedzibie Organizatora. Polityka prywatności Organizatora dostępna jest na stronie internetowej www.reg2.pl w sposób umożlwiający pozyskanie przez Użytkownika i odtwarzanie treści oraz w siedzibie Organizatora.
3. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Serwisem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy przesyłać pocztą elektroniczną pod adres e-mail: reklamacja@reg2.pl, z dopiskiem „REKLAMACJA – XXX”, bądź telefonicznie na nr: 48 22 401 32 02 lub za pośrednictwem listu na adres Organizatora.
5. Reklamacje Użytkowników dotyczące Serwisu będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie maksymalnie 14 dni od daty otrzymania. Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Organizatora o sposobie załatwienia Reklamacji, w ten sam sposób w który nastąpiło złożenie przez Użytkownika Reklamacji. W przypadku zgłoszenia Reklamacji telefonicznej Użytkownik otrzyma potwierdzenie o sposobie załatwienia Reklamacji drogą mailową albo listownie, zgodnie z jego dyspozycją złożoną w trakcie składania Reklamacji, jednakże w terminie nie późniejszym niż wskazany w ust. 1 powyżej.
6. Informacje dotyczące działania Serwisu można uzyskać pod numerem: 22 423 57 57 oraz pod adresem e-mail reklamacja@reg2.pl, w godzinach od 10 do 13, od poniedziałku do piątku.
7. Prezentowane materiały (zdjęcia, filmy video) są zgodne z prawem obowiązującym w Polsce, Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Wszystkie materiały są legalne i prezentują materiał dopuszczony do emisji. Wszystkie modelki, modele i inne osoby występujące w serwisie na filmach i zdjęciach miały ukończone 18 lat w momencie produkcji materiałów co znaczy, że spełnione są wymagania artykułu 2257 czyli specjalnych wymagań przepisu USA dla pornografii. Wiek prezentowanych osób jest potwierdzony umową, podpisem oraz dwoma dokumentami tożsamości.
8. All models, actors, actresses and other persons that appear in any visual depiction of actual sexually explicit conduct appearing or otherwise contained in this Website were over the age of eighteen years at the time of the creation of such depictions.
9. All other visual depictions displayed on this Website are exempt from the provision of 18 U.S.C. section 2257 and 28 C.F.R. 75 because said visual depictions do not consist of depictions of conduct as specifically listed in 18 U.S.C section 2256 (2) (A) through (D), but are merely depictions of non-sexually explicit nudity, or are depictions of simulated sexual conduct, or are otherwise exempt because the visual depictions were created prior to July 3, 1995.

10. With respect to all visual depictions displayed on this website, whether of actual sexually explicit conduct, simulated sexual content or otherwise, all persons in said visual depictions were at least 18 years of age when said visual depictions were created.

The owners and operators of this Website are not the primary producer (as that term is defined in 18 USC section 2257) of any of the visual content contained in the Website.